เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจรจังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๐ โดยมีเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๔๐ ราย ณ ศพก. หมู่ ๕ บ้านหนองหว้า ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ภาพ/ข่าว  กรรณิกา แก้วนาค   นวส.ปฏิบัติการ

จัดทำโดย   ฐิติพร  สุขกะ   จพง.ธุรการ

 

17 พฤษภาคม 60 15:30:16