เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๑๓  พฤษภาคม ๒๕๖๐  นายอัฐพล แก้วหานาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มศักยภาพคนรุ่นใหม่อนาคตกรมส่งเสริมการเกษตร (Future DOAE) ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมกรีนเนอรี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ภาพ/ข่าว  อัฐพล  แก้วหานาม  นวส.ชำนาญการ

จัดทำโดย  ฐิติพร  สุขกะ   จพง.ธุรการ

 

17 พฤษภาคม 60 15:18:52