เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

วันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมาย
ให้นายอัฐพล แก้วหานาม นวส.ชำนาญการ และ นายพีระพงษ์ ฐานะวัน นวส.ปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบงานโครงการแปลงใหญ่ ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฯ พร้อมทั้ง
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการแปลงใหญ่ เพื่อเตรียมการต้อนรับคณะติดตามงาน
โครงการแปลงใหญ่จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ทีมที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

ภาพ/ข่าว  กรรณิกา แก้วนาค  นวส.ปฏิบัติการ

จัดทำโดย  ฐิติพร  สุขกะ   จพง.ธุรการ

 

8 พฤษภาคม 60 11:58:09