เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

วันที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา  ได้มอบปัจจัยการผลิตแก่
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจรจังหวัดขอนแก่น
ปี ๒๕๖๐ ณ ศพก.อำเภอโนนศิลา  ม. ๕  บ้านหนองหว้า ตำจังหวัดขอนแก่น

ภาพ/ข่าว  กรรณิกา  แก้วนาค  นวส.ปฏิบัติการ

จัดทำโดย  ฐิติพร  สุขกะ   จพง.ธุรการ

 

8 พฤษภาคม 60 11:36:28