เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

 

วันที่ ๑๒  เมษายน ๒๕๖๐  นางเพ็ญศรี มีทองหลาง  เกษตรอำเภอโนนศิลา
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตอำเภอโนนศิลา ได้จัดอบรมโคางการ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ และร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป
และรดน้ำดำหัว อกม. เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อความ
เป็นศิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน ณ ศพก.อ.โนนศิลา ม.๕ บ้านหนองหว้า
ตำบลโนนแดง จังหวัดขอนแก่น

 

ภาพ/ข่าว   กรรณิกา แก้วนาค  นวส. ปฏิบัติการ
จัดทำโดย  ฐิติพร  สุขกะ        จพง.ธุรการ

 

 

 

 

 

24 เมษายน 60 11:05:44