เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐  สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา
โดยนางเพ็ญศรี  มีทองหลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
โนนศิลา ได้รับมอบแมลงช้างปีกใสจากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตร
จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้ควบคุมการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
ในพื้นที่อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ภาพ/ข่าว  อัฐพล แก้วหานาม  นวส.ชำนาญการ

จัดทำโดย ฐิติพร  สุขกะ   พจง.ธุรการ

 

31 มีนาคม 60 11:25:43