เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 6 พฤศิกายน 2561

นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้นางสาวศิวพร แสนสุทธวิจิตร
นวส.ชำนาญการ และนางสาวรัชดาภรณ์ โพธิ์พาด นวส.ปฏิบัติการ ออกเยี่ยมและติดตาม
การดำเนินการศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่(YSF) จังหวัดขอนแก่น ปี 2561 ตำบลบ้านหัน
อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

จัดทำโดย ฐิติพร สุขกะ จพง.ธุรการ

 

7 พฤศจิกายน 61 10:11:04