เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 8 ตุลาคม 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 8 ตุลาคม 2561

นายสมยศ ตุ้มทองเกษตรอำเภอโนนศิลา พร้อมด้วยนางสาวรัชดาภรณ์ โพธิ์พาด
นวส.ปฏิบัติการเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยของกลุ่มเพาะเห็ดตำบลโนนศิลาและ
ติดตามงานโครงการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยชุมชนตำบลโนนศิลา
มีสมาชิกกลุ่มย่อย เข้าร่วมจำนวน 50 ราย ณ บ้านเหล่าโนนคูณ ตำบลโนนศิลา
อำเภอโนนศิลา จ.ขอนแก่น

จัดทำโดย ฐิติพร สุขกะ จพง.ธุรการ

9 ตุลาคม 61 10:41:37