เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 4 ตุลาคม 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 4 ตุลาคม 2561

นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา และนายอดิศร บุญฑี ปศุสัตว์อำเภอโนนศิลา
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลาร่วมมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศพก.บ้านหนองหว้า ม.5 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา

จัดทำโดย ฐิติพร สุขกะ  จพง.ธุรการ

5 ตุลาคม 61 11:08:25