เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 3 ตุลาคม 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 3 ตุลาคม 2561

เวลา. 09.30 นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา  เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ประเดือนตุลาคม 2561. ณ หอประชุมอำเภอโนนศิลา โดยมีนายชนาวุช คุณวุฒิ ปลัด
อวุโสอำเภอโนนศิลา. เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ได้ทำพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ
ให้แก่เกษตรกร ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นชนะเลิศลำดับที่ 2 จากสำนักงาน
เกษตรจังหวัดขอนแก่น สาขาอาชีพทำนา และทำไร่ ณ หอประชุมอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

จัดทำโดย ฐิติพร สุขกะ จพง.ธุรการ
 

5 ตุลาคม 61 10:57:11