เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 2 สิงหาคม 2561 มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 2 สิงหาคม 2561

เวลา 09.00 น. นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนสิลา  ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ (โครงการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย)
ณ ห้องประชุมศิลาทอง ชั้น 2 อำเภอโนนศิลา โดยมีนายศักดิ์ชัย สุขโชคพานิช 
นายอำเภอโนนศิลา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

จัดทำโดย ฐิติพร สุขกะ จพง.ธุรการ

2 สิงหาคม 61 15:51:46