เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 1 สิงหาคม 2561 มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 2 สิงหาคม 2561

เวลา 13.30 น.  นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา ร่วมประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอโนนศิลา ประจำเดือนสิงหาคม มีวาระแจ้งที่ประชุม ดังนี้
 -  ขออขอบคุณ ทุกภาคส่วนราชการที่ให้การสนับสนุนและร่วมงานวันคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ โดยมีนายศักดิ์ชัย สุขโชคพานิช เป็นประธานในที่ประชุม

จัดทำโดย ฐิติพร สุขกะ จพง.ธุรการ

2 สิงหาคม 61 15:45:51