เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 27 กรกฏาคม 2561 มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561

สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนศิลา โดยได้รับเกียรติจาก
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งหัวหน้า
ส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ ร่วมลงนามถวายพระพรและปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็น
ต้นไม้ประจำพระองค์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 13 คลินิก ได้แก่
คลินิกดิน พืช ข้าว ประมง ปศุสัตว์ ชลประทาน บัญชี กฏหมาย บริหารศัตรูพืช ผึ้งและพันธุ์พืช หม่อนไหม ยางพารา
สุขภาพ และคลินิกอื่นๆ ประกอบด้วย นิทรรศการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การจัดแสดง
ผลงานและผลิตภัณฑ์ของ Young Smart Farmer จังหวัดขอนแก่น การจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเกษตรกร และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมงาน
กว่า 900 ราย ได้นำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาอาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป


จัดทำโดย  ฐิติพร สุขกะ จพง.ธุรการ

31 กรกฎาคม 61 17:20:36