เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 5 เมษายน 2561 มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 5 เมษายน 2561

เวลา 09.00 น.นางณัฐนันท์  อุทัยชัย รักษาการในตำแหน่งอำเภอโนนศิลา
มอบหมายให้ น.ส กรรณิกา แก้วนาค  นวส.ปฎิบัติการ ร่วมกับคณะทำงานขับ
เคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลเปือยใหญ่
จัดทำเวทีประชาคมตำบลตำบล เวทีที่ 2 ภายในกรอบหลัก
ในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน
ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนได้แก่
     -วิเคราะห์แนวทางและปัญหาความต้องการจากเวทีที่ 1
     -สัญญาประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง
     -รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฏหมาย
    - รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม
    - รู้กลไกการบริหารราชการ
    ณ.ศาลาประชาคม หมู่ 2 บ้านเปือยใหญ่  ต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น.

จัดทำโดย ฐิติพร สุขกะ  จพง.ธุรการ

9 เมษายน 61 15:59:38