เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

คู่มือสำหรับประชาชน : การขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเก

คู่มือสำหรับประชาชน : การขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต(กทม.)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบกิจกรรมการเกษตรเป็นอาชีพหลักหรือรองก็ได้
2. ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือนจะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน
3. เกษตรกรต้องบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทยกรณีเป็นนิติบุคคลจะต้องมีการมอบหมายตัวแทนมาขึ้นทะเบียน
4. ผู้ขอขึ้นทะเบียนใหม่หรือเพิ่มแปลงใหม่ให้ไปยื่นเอกสารที่สำนักงานเกษตร อำเภอที่ตั้งแปลงที่ดินที่ทำกิจกรรมอยู่หากมีแปลงที่ทำกิจกรรมหลายพื้นที่ หลายการปกครองให้ไปยื่นที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงหลัก
5. ผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องมีพยานแปลงข้างเคียงหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่ตั้งแปลง รับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดทำกิจกรรมการเกษตรโดยต้องลงลายมือชื่อ เป็นพยานกำหนดให้ระบุตำแหน่งกรณีพยานเป็นผู้นำชุมชน
6. เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดจะต้องมีการตรวจสอบดังนี้
  6.1 หากเกษตรกรเพาะปลูกพืชชนิดเดิมในแปลงเดิมที่เคยขึ้นทะเบียนไว้(เนื้อที่ปลูก ไม่เกินของเดิม) จะมีการตรวจสอบโดยนำรายชื่อและรายละเอียดการเพาะปลูกไปติดประกาศเพื่อให้ ตรวจสอบโดยชุมชน
  6.2 หากเกษตรกรเพาะปลูกพืชในแปลงใหม่ซึ่งยังไม่เคยขึ้นทะเบียนไว้จะมีการตรวจสอบ พื้นที่จริงโดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับมอบหมาย
หมายเหตุ :
1.กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและ ไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงบันทึก ความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอ ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะ เวลาที่กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2.ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจ สอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
3.ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
4.สำหรับพืชเศรษฐกิจใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 40 วันทำการพืชอื่นๆใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 4 วันทำการ
 ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต(กทม.)/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 40 วันทำการ

ลำดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เกษตรกรยื่นแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่กรอกข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์พร้อมการรับรองเอกสารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ ของข้อมูลและเอกสาร
(หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือสำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.)

(หมายเหตุ: (- การรับขึ้นทะเบียนและตรวจสอบเอกสารใช้ระยะ(เวลาให้บริการ 20 นาที/รายและเจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนรวบรวมเอกสารเสนอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารภายในวันถัดไป)

1 วันทำการ

-

 

2)

การพิจารณา

2.1 เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของข้อมูลการถือครองที่ดิน
2.2 เจ้าหน้าที่ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเกษตรกรบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบโปรแกรม ทะเบียนเกษตรกรและจัดทำข้อมูลของเกษตรกรเพื่อเตรียมแผนตรวจสอบพื้นที่จริง โดยจัดกลุ่มตรวจสอบพื้นที่ตามสถานที่ตั้งแปลง
2.3 เจ้าหน้าที่ดำเนินการนัดหมายเกษตรกรและลงตรวจสอบพื้นที่จริงและยืนยันตามถูก ต้องของข้อมูลในพื้นที่โดยการตรวจสอบพิกัด GPS ชนิด / พันธุ์พืช / เนื้อที่ปลูก
(หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือสำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.)

(หมายเหตุ: (- กรณีพืชเศรษฐกิจจัดพิมพ์รายชื่อผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนส่งให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรภายใน 7 วันทำการ
- กรณีพืชอื่นๆให้นับระยะเวลาในขั้นตอนนี้ 2 วันทำการ
และรอพิมพ์ข้อมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกรภายใน
วันทำการถัดไปไม่ต้องตรวจสอบพื้นที่จริง
- เจ้าหน้าที่จะแจ้งกำหนดการตรวจสอบแปลงให้เกษตรกรทราบก่อนวันที่แจ้งว่าจะเก็บเกี่ยวโดยตรวจสอบเฉพาะพืชเศรษฐกิจที่กำหนดเท่านั้น (เจ้าหน้าที่จะแจ้งกำหนดการตรวจสอบพื้นที่จริงให้เกษตรกรทราบภายในเวลา 30 วันทำการ
- ใช้เวลาในการตรวจสอบพื้นที่จริงภายใน 1 วันทำการ)

38 วันทำการ

-

 

3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

เจ้าหน้าที่เสนอนายทะเบียนลงนามในสมุดทะเบียนเกษตรกร
(หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือสำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.)

(หมายเหตุ: (-การจัดพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกรใช้ระยะเวลา 15 นาที/รายและรวบรวมเสนอนายทะเบียน)

1 วันทำการ

-

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ

ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

 

แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร (แบบทบก.01)

ฉบับจริง 1 ฉบับ

สำเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ-

-

2)

 

บัตรประจำตัวประชาชน

ฉบับจริง 1 ฉบับ

สำเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ-

กรมการปกครอง

3)

 

สมุดทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง 1 ฉบับ

สำเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ-

กรมการปกครอง

4)

 

หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดิน

ฉบับจริง 1 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ-

-

5)

 

หนังสือมอบอำนาจ

ฉบับจริง 1 ฉบับ

สำเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ-

-

6)

 

สมุดทะเบียนเกษตรกร

ฉบับจริง 1 ฉบับ

สำเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ-

-

7)

 

รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

ฉบับจริง1 ชุด

สำเนา 0 ชุด

หมายเหตุ-

-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

1)

ไม่มีค่าธรรมเนียม

(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 0 บาท


 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ

1)

กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการสำนักงานเลขานุการกรมกรมส่งเสริมการเกษตร

(หมายเหตุ: ( 2143/1 ถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 025793669)

2)

สำนักงานเกษตรจังหวัด (ที่สำนักงานเกษตรอำเภอนั้นสังกัดอยู่)

(หมายเหตุ: -)

3)

สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร (ที่สำนักงานเกษตรเขตนั้นสังกัดอยู่)

(หมายเหตุ: -)

4)

ศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

1)

แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร (แบบทบก.01)

(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ-

ชื่อกระบวนงาน:การขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเองณสำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต(กทม.)

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึ้นทะเบียน

กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรพ.. 2554

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

พื้นที่ให้บริการ:ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา:ไม่มี
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:

          จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0

          จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0

          จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:สำเนาคู่มือประชาชน 10/09/2015 08:09

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน

 

7 มีนาคม 59 15:25:10