เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการ

คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกรณีจดทะเบียน

ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล/แขวง (กทม.)

หน่วยงานที่ให้บริการ: สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน
(1) เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าการให้บริการหรือการอื่นๆที่ทำให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน
(2) เป็นกิจการที่ดำเนินการหรือประสงค์จะดำเนินการร่วมกันในชุมชนโดยคณะบุคคลที่เป็นนิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคล
และประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ร่วมกันในชุมชนไม่น้อยกว่า 7 คนโดยบุคคลดังกล่าวต้องไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน
(3) เป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้เพื่อการพึ่งพาตนเองและเพื่อประโยชน์สุขของคนในชุมชน
(4) เป็นกิจการที่ไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
(1) ต้องประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ 2 วิสาหกิจชุมชนขึ้นไปมารวมตัวกัน
(2) อาจมีบุคคลภายนอกซึ่งวิสาหกิจชุมชนเห็นว่าเป็นผู้ที่สามารถให้ความรู้ความ ช่วยเหลือหรือทำคุณประโยชน์อื่นใดมาร่วมในการดำเนินการด้วยก็ได้
(3) การจัดทำกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนั้น
(๔) การดำเนินงานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต้องมีข้อบังคับในการบริหารจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
หมายเหตุ
1. กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่ อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงบันทึกความ บกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอ ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะ เวลาที่กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
3. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาและกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
4. คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด/กรุงเทพมหานครเป็นผู้พิจารณาคำ อุทธรณ์หรือข้อร้องเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการฯให้ถือเป็นที่สุด
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล/แขวง (กทม.)/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

(หมายเหตุ:-)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 15 วันทำการ

ลำดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

1.1 ยื่นคำขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน( แบบสวช.01)
และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
1.2 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯรวบรวมแบบคำขอนำส่งสำนักงานเกษตรอำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.)
บันทึกข้อมูลในระบบและออกใบรับเรื่องการยื่นคำขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมนและ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1) 1.3 นำใบรับเรื่องการยื่นคำขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1) ไปมอบให้แก่ผู้ยืนฯ

(หมายเหตุ: (ณศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล/แขวง (กทม.)
ณตำบล/แขวงที่กลุ่มผู้มายื่นขอรับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนั้นตั้งอยู่
หรือศูนย์ฯณตำบล/แขวงใกล้เคียงในอำเภอ/   กิ่งอำเภอเดียวกัน( ในกรณีที่ตำบล / แขวงนั้นไม่มีศูนย์ฯตั้งอยู่ )

  

5 วันทำการ

สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

2)

การพิจารณา

2.1เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและเอกสารหลักฐานแล้วบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ วิสาหกิจชุมชน  ( 2 วันทำการ)
2.2 ปิดประกาศรายชื่อวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและแบบสวช.01 ณสำนักงานเกษตรอำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.) เพื่อให้สมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลในการจดทะเบียน วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน( 7 วันทำการ)
(หมายเหตุ: (ปิดประกาศ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.)

9 วันทำการ

สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

เสนอนายทะเบียนลงนามอนุมัติในหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจ ชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน(ท.ว.ช.2) และเอกสารสำคัญแสดงการดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชน(ท.ว.ช.3)

(หมายเหตุ:-)

1 วันทำการ

สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ

ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

 

แบบคำขอจดทะเบียน(แบบสวช.01)

ฉบับจริง 1 ฉบับ

สำเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ

-

2)

 

หนังสือให้ความยินยอมของสมาชิกซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่งของสมาชิกทั้งหมดหรือสำเนามติที่ประชุมซึ่งมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคล ใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทน(กรณีไม่เป็นนิติบุคคลและจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน)

ฉบับจริง 1 ฉบับ

สำเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ-

-

3)

 

บัตรประจำตัวประชาชน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ(ของสมาชิกและผู้มีอำนาจทำการแทน)

กรมการปกครอง

4)

 

ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่ของสมาชิก

ฉบับจริง 1 ฉบับ

สำเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ-

-

5)

 

เอกสารแสดงวัตถุประสงค์ระเบียบหรือข้อบังคับของนิติบุคคล(กรณีนิติบุคคล)

ฉบับจริง 0 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ-

-

6)

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการปัจจุบัน(กรณีนิติบุคคล)

ฉบับจริง 0 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ-  

-

7)

 

มติของคณะกรรมการดำเนินการหรือมติของที่ประชุมใหญ่ซึ่งมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทน(กรณีนิติบุคคล)

ฉบับจริง 0 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ-

-

8)

 

หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายฯ

ฉบับจริง 0 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ(กรณีจดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน)

สำนักงานเกษตรอำเภอ

9)

 

ข้อบังคับของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ(กรณีจดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน)

-

 ค่าธรรมเนียม

ลำดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

1)

ไม่มี

(หมายเหตุ:-)

ค่าธรรมเนียม 0 บาท


 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ

1)

สำนักงานเกษตรจังหวัด (ที่สำนักงานเกษตรอำเภอนั้นสังกัดอยู่)

(หมายเหตุ:-)

2)

สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร (ที่สำนักงานเกษตรเขตนั้นสังกัดอยู่)

(หมายเหตุ:-) 

3)

ศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

1)

แบบคำร้องขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน(แบบสวช.01)

(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ -

ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกรณีจดทะเบียนณศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล/แขวง (กทม.)

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกรมส่งเสริมการเกษตรกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน

กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนว่าด้วยการจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนพ.. 2548

2)ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเรื่องคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน

3)พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพ..2548

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

พื้นที่ให้บริการ:ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา:ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนว่าด้วยการจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนพ.ศ. 2548
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 15.0

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:

          จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0

          จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0

          จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: สำเนาคู่มือประชาชน 10/09/2015 08:11

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน

 

 

7 มีนาคม 59 15:23:20