เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่13 กุมภาพันธ์ 2561

 1. เวลา 09.00นางณัฐนันท์ อุทัยชัย รักษาการในตำแหน่ง
เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้ น.ส.ศิวพร แสนสุทธวิจิตร
พร้อมด้วยนายอัฐพล แก้วหานาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการร่วมเป็นเกรียติในพิธีเปิดการฝึกอบรม และ เป็นวิทยากร
ให้ความรู้และดำเนินการเสวนาโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง
Smart famer โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอโนนศิลา ผู้เข้าฝึกอบรม80 รายณ.ห้องประชุม
สหกรณ์การเกษตรอำเภอโนนศิลา.                                                             

2.เวลา14.30 น.นางณัฐนันท์ อุทัยชัย รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโนนศิลา
เข้ารับฟัง รับมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน  ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video conference)ที่ห้องประชุมศิลาทอง ที่ว่าการอำเภอโนนศิลา.

ภาพ/ข่าว  ฐิติพร สุขกะ  จพง.ธุรการ

 

14 กุมภาพันธ์ 61 11:12:45