เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา   วันศุกร์ ที่  9 กุมภาพันธ์ 2561  
1.เวลา 09.00 น. นางณัฐนันท์ อุทัยชัย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอ
โนนศิลา พบปะเกษตรกรตามโครงการอาสาสมัครเกษตรปี2561เพื่อจัดทำ
เวทีถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล IFPP จำนวน 20 ราย
โดยมี น.ส ศิวพร แสนสุทธวิจิตร นวส.ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงาน อกม.
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ที่ ศพก. โนนศิลา ม.5 ต.โนนแดง  ต.โนนศิลา

                                            

2.เวลา 10.30 นางณัฐนันท์ อุทัยชัย รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอ
โนนศิลา พร้อมด้วย น.ส กรรณิกา แก้วนาค นวส.ปฎิบัติการ ออกส่งเสริม
เยี่ยมเยียนเกษตรกรเจ้าแปลง ศพก. ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V
พร้อมวางแผนในการปรับปรุงฐานเรียนรู้ งบกรมส่งเสริมการเกษตร 100,000
บาท ที่ ศพก.บ้านหนองหว้า ม.5  ต.โนนแดง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น  
              
3. นายพีระพงษ์ ฐานะวัน นวส.ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก 
นางณัฐนันท์ อุทัยชัย รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโนนศิลา ให้อำนวย
ความสะดวกเจ้าหน้าที่จากกลุ่มอารักขาพืชขอนแก่นในการออกปล่อยแตนเบียน
อะนาไกรัส เพื่อควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังและติดตามสถานการณ์การปลูก
มันสำปะหลังปีการผลิต 61จำนวน 4 จุดดังนี้ ที่บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ ม.16
บ้านโนนยาว ม.5 และบ้านห้วยแคน ม.4 ต.บ้านหัน บ้านตอประดู่  ม.5  ต.โนนศิลา
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น.                                       

4.นางณัฐนันท์ อุทัยชัย รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโนนศิลา
มอบหมายให้นายอัฐพล แก้วหานาม นวส.ชำนาญการ เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร เทคนิคการสรุปประเด็นและนำเสนอข้อมูล ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว  ฐิติพร สุขกะ  จพง.ธุรการ

 

12 กุมภาพันธ์ 61 13:12:59