เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

 1. เวลา 10.00 น. นางณัฐนันท์ อุทัยชัย รักษาการในตำแหน่งเกษตร
อำเภอโนนศิลา ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี2561  เจ้าหน้าที่ทุกคน
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา  เพื่อ ชี้แจง ติดตามเร่งรัด การทำงาน
ส่งเสริมการเกษตร  ภารกิจหลัก และงานนโยบายสำคัญของกรมส่งเสริม
การเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรเกตรอำเภอโนนศิลา

2. เวลา13.00น.นางณัฐนันท์ อุทัยชัย รักษาในตำแหน่งเกษตรอำเภอโนนศิลา
พร้อมด้วยนายอัฐพล แก้วหานาม นวส.ชำนาญการ นายพีระพงษ์ ฐานะวัน
น.ส กรรณิกา แก้วหานาม นวส.ปฎิบัติการ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี2560 ของนายจิตร์ติ บุญหยาด ผญบ.ม.5
บ้านชาติ ต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา  จ.ขอนแก่น และนายลิวัลย์ ดั้งชารี
ผญบ.ม.8 บ้านสว่าง ตำบลเปือยใหญ่  อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น เกษตร
ทฤษฎีใหม่ ปี2560


 

ภาพ/ข่าว  ฐิติพร สุขกะ  จพง.ธุรการ

 

12 กุมภาพันธ์ 61 12:17:06