เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา  วันที่ 1  กุมภาพันธ์  2561                

1.เวลา9.00 น. น.ส ศิวพร แสนสุทธวิจิตร  นวส.ชำนาญการ ได้รับ
มอบหมาย จากนางณัฐนันท์ อุทัยชัย รักษาการในตำแหน่งเกษตร
อำเภอโนนศิลาให้เข้าร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนเพื่อ
นำข้อราชการงานเร่งด่วนไปชี้แจงในที่ประชุมที่หอประชุมอำเภอ
โนนศิลา และเวลา13.30 น.เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสัญจร
ที่ ห้องประชุม อบต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยมีนายอำเภอ
โนนศิลา นายศักดิ์ชัย สุขโชคพานิช เป็นประธานในการประชุม.              

2.  เวลา 15.00  น. นายอัฐพล แ ก้วหานาม นวส.ชำนาญการ และนางสาวกรรณิกา
แก้วนาค นวส.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ได้รับมอบหมายจาก
นางณัฐนันท์ อุทัยชัย  เกษตรอำเภอโนนศิลา ในการมอบปัจจัยการผลิต ปุ๋ยชีวภาพ
กลุ่มละลายฟอสเฟต (นวัตกรรม) ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่ม
มูลค่าภาคการเกษตร ปี 2561 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ณ หอประชุมอำเภอโนนศิลา.

ภาพ/ข่าว  ฐิติพร สุขกะ  จพง.ธุรการ

 

12 กุมภาพันธ์ 61 12:18:41