เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ติดตามงานโครงการพัฒนาศักยภาพพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน ปี 2560

ภาระกิจกสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา มีดังนี้
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้
นายพีระพงษ์ ฐานะวัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน  ปี 2560  
กิจกรรม จัดทำแปลงเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิตอ้อยโรงงานในพื้นที่นา
ไม่เหมาะสม ณ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

 

ภาพ/ข่าว  กรรณิกา  แก้วนาค  นวส.ปฏิบัติการ

จัดทำโดย   ฐิติพร  สุขกะ      จพง.ธุรการ

 

9 ตุลาคม 60 15:17:06