เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมประจำเดือน

ภาระกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา/ประชุมประจำเดือน

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา
ประชุมประจำเดือนตุลาคม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา เพื่อชี้แจง
รายละเอียดการทำงานและเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากเกษตรจังหวัดขอนแก่น
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรดำเนินการ ตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป

 

ภาพ/ข่าว  กรรณิกา  แก้วนาค   นวส.ปฏิบัติการ

จัดทำโดย  ฐิติพร   สุขกะ    จพง.ธุรการ

 

9 ตุลาคม 60 15:15:57