เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ฯ และประเมินเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา มีดังนี้
วันที่ 25 กันยายน 2560
เวลา 9.00 น. ได้รับการตรวจติดตามการทำบัญชี ของกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มชุมชน โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ฯ จำนวน 6 ชุมชน 6 โครงการ ณ ห้องประชุมศิลาทอง อำเภอโนนศิลา
เวลา 13.00 น. นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา ร่วมชี้แจง และประเมินเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 80 ราย ณ หอประชุมอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
เวลา 15.00 น. นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์นี้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ภาพ/ข่าว  กรรณิกา  แก้วนาค  นวส.ปฏิบัติการ

จัดทำโดย  ฐิติพร  สุขกะ   จพง.ธุรการ

 

26 กันยายน 60 13:30:46