เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ติดตามและประเมิลผลโครงการก้อนเห็ดเพื่อชุมชนตำบลเปือยใหญ่ ภายใต้โครงโครงการ 9101 ตามรอยเท่าพ่อฯ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา มีดังนี้
วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น นายอัฐพล แก้วหานาม นวส.ชำนาญการ (กรรมการและเลขานุการชุมชนตำบลเปือยใหญ่) ได้ทำการติดตามและประเมิลผลโครงการก้อนเห็ดเพื่อชุมชนตำบลเปือยใหญ่ ภายใต้โครงโครงการ 9101 ตามรอยเท่าพ่อฯ เพื่อติดตามและให้คำแนะนำในการดำเนินงานโครงการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

ภาพ/ข่าว  อัฐพล แก้วหานาม  นวส.ชำนาญการ

จัดทำโดย  ฐิติพร  สุขกะ       จพง.ธุรการ

 

26 กันยายน 60 13:23:44