เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผล "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตร

ภาระกิจ  สำนักงานเกษตรอำเภอ มีดังนี้
วันที่ 18 สิงหาคม  2560  เวลา 10.30น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอโนนศิลา
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ และคณะทำงานติดตาม
ประเมินผล "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการ
พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อติดตามประเมินผลโครงการ ซึ่ง
อำเภอโนนศิลามีจำนวน ๖ โครงการ/ชุมชน
 เวลา 14.00 น. นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมาย
ให้ นางสาวกรรณิกา แก้วนาค นวส.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา
มอบปัจจัยการผลิต โครงการอาหารปลอดภัยฯ ภายใต้งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ปี 2560 จังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองทุ่ม
ม.3 ตำบลโนนแดง อ.โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

 

ภาพ/ข่าว  กรรณิกา แก้วนาค  นวส.ปฏิบัติการ

จัดทำโดย   ฐิติพร  สุขกะ     จพง.ธุรการ

 

21 สิงหาคม 60 11:53:26