เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 16 สิงหาคม 2560 มีดังนี้

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายรุจน์ รังษี  นายอำเภอโนนศิลา 
มอบหมายให้นายชินกร แก่นคง ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอโนนศิลา  เป็นประธาน
ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอโนนศิลา (ก.ช.ภ.อ.)
เพิ่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลการทบกรณีความเสียหายจาก
ภาวะอุทกภัย ปี 2560 ด้านพืช  ณ ห้องประชุมอำเภอโนนศิลาชั้น 2
ที่ว่าการอำเภอโนนศิลา

ภาพ/ข่าว  กรรณิกา  แก้วนาค  นวส.ปฏิบัติการ

จัดทำโดย   ฐิติพร  สุขกะ    จพง.ธุรการ

 

18 สิงหาคม 60 15:47:01