เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 16 สิงหาคม 2560 มีดังนี้

 วันที่16 สิงหาคม 2560  เวลา 13.00 น. คณะทำงานติดตามโครงการ 9101
ตามรอยเท้าพ่อฯ ชุดตำบลหนองปลาหมอนำโดย นายชินกร แก่นคง
ประธานคณะทำงานพร้อมคณะออกติดตามการดำเนินงานโครงการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ฯ   ตำบลหนองปลาหมอ  เกษตรกรร่วมโครงการทั้งหมด 605 คน
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ประมาณ 4,000 กระสอบ

ภาพ/ข่าว   ศิวพร แสนสุทธวิิจิตร   นวส.ชำนาญการ

จัดทำโดย   ฐิติพร   สุขกะ     จพง.ธุรการ

 

18 สิงหาคม 60 15:40:52