เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 10 สิงหาคม 2560 มีดังนี้

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 10 สิงหาคม 2560 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง
เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบปัจจัยการผลิต โครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
จังหวัดขอนแก่น ปี 2560 ให้แก่อาสาสมัครเกษตรอำเภอโนนศิลา รวม 46 ราย
และวานนี้ มอบปัจจัยการผลิต แก่กลุ่ม Young smart famer  อำเภอโนนศิลา
จังหวัดขอนแก่น

ภาย/ข่าว  กรรณิกา แก้วนาค  นวส.ปฏิบัติการ

จัดทำโดย   ฐิติพร  สุขกะ    จพง.ธุรการ

 

18 สิงหาคม 60 15:13:54