เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

มอบปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

ภาระกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา
วันที่  4 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา
มอบหมายให้นายพีระพงษ์ ฐานะวัน และ นางสาวกรรณิกา แก้วนาค นวส. ปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
โดยมี นายประสิทธิ์ พรหมประพัฒน์  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
เป็นประธานและร่วมมอบปัจจัยในครั้งนี้  ณ ที่ว่าการอำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น

ภาพ/ข่าว  กรรณิกา แก้วนาค  นวส.ปฏิบัติการ

จัดทำโดย   ฐิติพร  สุขกะ 

 

7 สิงหาคม 60 11:43:40