เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ชุมชนตำบลบ้านห้น อำเภอโนนศิลา จัดงานเปิดตัว
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ของชุมชนตำบลบ้านหันทั้ง 2 ชุมชน ภายใต้
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตร
อย่างยั่งยืน ณ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ภาพ/ข่าว กรรณิกา แก้วนาค  นวส.ปฏิบัติการ

จัดทำโดย  ฐิติพร  สุขกะ   จพง.ธุรการ

 

7 สิงหาคม 60 11:16:48