เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาะกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 1 สิงหาคม 2560

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา

วันที่ 1 สิงหาคม 2560
เวลา 10.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา จัดพิธีเปิดตัวโครงการ 9101
ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ชุมชน
ตำบลเปือยใหญ่ โดยมีโดยมีนายรุจน์ รังษี นายอำเภอโนนศิลา เป็นประธานเปิด
เวลา 13.30 น. นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา ประชุมประจำ
เดือนเพื่อวางแผนการทำงานประจำสัปดาห์ ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา
จังหวัดขอนแก่น

ประชุมประจำเดือน เพื่อวางแผนการทำงานประจำสัปดาห์  เวลา 13.30  น.

ภาพ/ข่าว  กรรณิกา แก้วนาค  นวส.ปฏิบัติการ

จัดทำโดย   ฐิติพร  สุขกะ   พจง.ธุรการ

 

3 สิงหาคม 60 11:28:36