เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการ ส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็ม ประจำปีงบประมาณ2560 โดย อบต. หนองปลาหมอ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ดังนี้
วันที่  21  กรกฏาคม  2560 นางสาวศิวพร แสนสุทธวิจิตร นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้รับเชิญเป็น.นางสาวศิวพร แสนสุทธวิจิตร
นสว.ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย/ปฏิบัติการทำไข่เค็มดอง โครงการ
ส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็ม ประจำปีงบประมาณ2560 โดย อบต.
หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา ผู้เข้ารับอบรม 50ราย.

ภาพ/ข่าว  ศิวพร แสนสุทธวิจิตร  นวส.ชำนาญการ

จัดทำโดย  ฐิติพร  สุขกะ   จพง.ธุรการ

 

24 กรกฎาคม 60 16:39:24