เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเ

     ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา
     วันที่  20 กรกรฏาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา
    โดยนางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา พร้อมด้วย
     เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา จัดอบรมถ่ายทอดความรู้
     แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
     ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
     ประจำปีงบประมาณ 2560  ณ ห้องประชุมศิลาทอง ชั้น 2 ที่ว่าการ
     อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ภาพ/ข่าว  กรรณิกา  แก้วนาค  นวส.ปฏิบัติการ

จัดทำโดย   ฐิติพร  สุขกะ   จพง.ธุรการ

 

21 กรกฎาคม 60 10:46:24