เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีชุมชนชี้แจงและทำความเข้าใจโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนา การเกษตรอ

วันพุธที่  5  กรกฎาคม  2560  สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา  ทั้ง 5 ตำบล 6 ชุมชน จัดเวทีชุมชนชี้แจงและทำความเข้าใจโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนา การเกษตรอย่างยั่งยืน  เพื่อจัดทำแผนงานโครงการชุมชน จำแนกออกเป็นชุมชนได้ดังนี้
1)ชุมชน ตำบลบ้านหัน 1 จัดที่ ห้องประชุม อบต.บ้านหัน พิจารณาแล้วได้ 1 โครงการ
2) ชุมชน ตำบลบ้านหัน 2 จัดที่ ห้องประชุม อบต.บ้านหัน พิจารณาแล้วได้ 1 โครงการ
3) ชุมชนตำบลโนนศิลา จัดที่ ศาลาประชาคมบ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ 2 ตำบลโนนศิลา พิจารณาแล้วได้ 1 โครงการ
4)ชุมชนตำบลเปือยใหญ่ จัดที่ ห้องประชุม อบต.เปือยใหญ่ ตำบลเปือยใหญ่ พิจารณาแล้วได้ 1 โครงการ
5) ชุมชนตำบลหนองปลาหมอ จัดที่ห้องประชุม อบต.หนองปลาหมอ ตำบลหนองปลาหมอ พิจารณาแล้ว ได้ 1 โครงการ
6) ชุมชนตำบลโนนแดง ศพก.อำเภอโนนศิลา หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง พิจารณาแล้วได้ 1 โครงการ
สรุป โดยรวม อำเภอโนนศิลา 6 ชุมชน 6 โครงการ

ภาพ/ข่าว   กรรณิกา  แก้วนาค  นวส.ปฏิบัติการ

จัดทำโดย  ฐิติพร  สุขกะ  จพง.ธุรการ

 

11 กรกฎาคม 60 11:40:46