เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

มอบปัจจัยการผลิตเห็ด โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการงบประมาณรายจ่ายเ

ภารกิจวันนี้ของสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ ๓  กรกฏาคม  ๒๕๖๐ 

๑. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา  เวลา ๑๐.๐๐ น.มอบปัจจัยการผลิตเห็ดโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม กิจกรรมอบรม
แปรรูปผลผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้า เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน จำนวน ๑๐ กลุ่มๆ ละ 
๒๐ ราย รวม ๒๐๐ ราย/อำเภอ โดยมีท่านรุจน์ รังษี นายอำเภอโนนศิลา เป็นประธานในการ
มอบปัจจัยในครั้งนี้ ณ หอประชุมอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

๒. เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมชี้แจง และวางแผนการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมในการ 
จัดเวทีประชุมชี้แจงโครงการ ๙๑๐๑ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ประชุมชี้แจง และวางแผนการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมในการ จัดเวที ประชุมชี้แจงโครงการ  ๙๑๐๑

ภาพ/ข่าว  กรรณิกา  แก้วนาค  นวส.ปฏิบัติการ

จัดทำโดย  ฐิติพร  สุขกะ   จพง.ธุรการ

 

 

5 กรกฎาคม 60 15:01:35