เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฏาคม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา  วันที่  ๔  กรกฏาคม  ๒๕๖๐ 

๑.  เวลา ๙.๐๐ น. นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฏาคม  ๒๕๖๐  ณ หอประชุมอำเภอโนนศิลา พร้อมชี้แจงข้อราชการและโครงการ ๙๑๐๑ฯ

๒) เวลา ๑๓.๐๐ น. เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมชี้แจงข้อราชการและโครงการ ๙๑๐๑ฯ  ณ หอประชุมศิลาทอง ชั้น  ๒  อำเภอโนนศิลา  โดยมี
นายรุจน์  รังษี  นายอำเภอโนนศิลาเป็นประธานประชุมในครั้งนี้

 

ภาพ/ข่าว  กรรณิกา  แก้วนาค  นวส. ปฏิบัติการฃ

จัดทำโดย  ฐิติพร  สุขกะ   จพง.ธุรการ

 

5 กรกฎาคม 60 14:16:57