เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าอบรมการถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ด การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการแปรรูปเห็ด โครงการส่งเสริมและพัฒนา

วันที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๐   นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา
มอบหมายให้ นางสาวกรรณิกา แก้วนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นำเกษตรกรอำเภอโนนศิลา จำนวน ๒๐ ราย เข้าอบรมการถ่ายทอดความรู้การ
เพาะเห็ด การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการแปรรูปเห็ด โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอินภาวา อำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น

 

ภาพ/ข่าว  กรรณิกา  แก้วนาค  นวส.ปฏิบัติการ

จัดทำโดย   ฐิติพร  สุขกะ   จพง.ธุรการ

 

20 มิถุนายน 60 14:58:51