เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามงานโครงการพัฒนาศักยภาพพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน ปี 2560

ภาระกิจกสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา มีดังนี้ วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้ นายพีระพงษ์ ฐานะวัน นักวิชาการส่งเส...

ประชุมประจำเดือน

ภาระกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา/ประชุมประจำเดือน วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา ประชุมประจำเดือนตุลาคม ณ สำนักง...

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ฯ และประเมินเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา มีดังนี้ วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. ได้รับการตรวจติดตามการทำบัญชี ของกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มชุมชน โครงการ 910...

ติดตามและประเมิลผลโครงการก้อนเห็ดเพื่อชุมชนตำบลเปือยใหญ่ ภายใต้โครงโครงการ 9101 ตามรอยเท่าพ่อฯ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา มีดังนี้ วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น นายอัฐพล แก้วหานาม นวส.ชำนาญการ (กรรมการและเลขานุการชุมชนตำบลเปือยใหญ่)...

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่และผู้จัดการแปลงใหญ่ ปี60

ภาระกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา มีดังนี้ วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00น นายอัฐพล แก้วหานาม นวส.ชำนาญการ และนายพีระพงษ์ ฐานะวัน นวส.ปฏิบัติการ ส...

โครงการก้อนเห็ดเพื่อชุมชนตำบลเปือยใหญ่ ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา มีดังนี้ วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 06.30 น นายอัฐพล แก้วหานาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภ...

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน"

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา มีดังนี้ วันที่ 6-7 กันยายน 2560 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้นายอัฐพล แก้วหานาม นักวิชาการส่งเส...

อบรมถ่ายทอดความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการแปรรูปเห็ด

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา มีดังนี้ วันที่ 6 กันยายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลาจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการแปรรู...

ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผล "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตร

ภาระกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอ มีดังนี้ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอโนนศิลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ และค...

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 16 สิงหาคม 2560 มีดังนี้

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้นายชินกร แก่นคง ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอโนนศิลา เป็นประธานประชุมคณะกร...