เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้นางสาวศิวพร แสนสุทธวิจิตร นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดขอน...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้ นายพีระพงษ์ ฐานะวัน นวส.ชำนาญการ นางสาวกรรณิกา แก้วนาค และนางสาวรัชดาภรณ์ โพธิ์พาด นวส.ปฏิบัติการ เข้ารับ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 15 พฤศจิกายน 2561 1. นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ร่วมต้อนรับนาย...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้นางสาวกรรณิกา แก้วนาค นวส.ชำนาญการ และนางสาวรัชดาภรณ์ โพธิ์พาด นวส.ปฏิบัติการ ออกเยี่ยมแปลงข้าวเกษตรกร หม...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

สนง. เกษตรโนนศิลา. นำโดยนายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลาร่วมบริจาคพัดลม ในงานเทศกาลไหมนานาชาติกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผุกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้นางสาวศิวพร แสนสุทธวิจิตร นวส.ชำนาญการ และนางสาวรัชดาภรณ์ โพธิ์พาด นวส.ปฏิบัติการ ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

เวลา 13.30 น.นายสมยศ ต้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามงานโครงการต่างๆ ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

เวลา 9.30 น.นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้นางสาวรัชดาภรณ์ โพธิ์พาด นวส. ปฏิบัติการ ออกติดตาม โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

เวลา 9.30 น.นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา พร้อมด้วยนางสาวกรรณิกา แก้วนาค นวส.ปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับคณะตรวจประเมิน GAP กลุ่มผักแปลงใหญ่ บ้านดู่น...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้นางสาวศิวพร แสนสุทธวิจิตร นวส.ชำนาญการ และนางสาวรัชดาภรณ์ โพธิ์พาด นวส.ปฏิบัติการ ...