เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 10 กรกฏาคม 2561 มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา ได้ให้มอบหมายให้นางสาวรัชดาภรณ์ โพธิ์พาด นวส.ปฏิบัติการ จ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 9 กรกฏาคม 2561 มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 9 กรกฏาคม 2561 นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้ นายพีระพงษ์ ฐานะวัน จัดอบรมโครงการเสริมสร้างราย...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 9 กรกฏาคม 2561 มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 9 กรกฏาคม 2561 นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้นางสาวศิวพร. แสนสุทธวิจิตร นวส.ชำนาญการ ออกจัดอบร...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 9 กรกฏาคม 2561 มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา ได้ให้มอบหมายให้นางสาวรัชดาภรณ์ โพธิ์พาด นวส.ปฏิบัติการ จัด...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 7 กรกฏาคม 2561 มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 7 กรกฏาคม. 2561 นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้นางสาวศิวพร. แสนสุทธวิจิตร นวส.ชำนาญการ ออกจัดอบร...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 7 กรกฏาคม 2561 มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้นางสาวรัชดาภรณ์ โพธิ์พาด นวส.ปฏิบัติการ จัดอบรมเก...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 6 กรกฏาคม 2561 มีดังนี้

.นายสมยศ. ตุ้มทอง. เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้ นายพีระพงษ์ ฐานะวัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 6 กรกฏาคม 2561 มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา. วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 มีดังนี้ 1.นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา. มอบหมายให้ น.ส.รัชดาภรณ์ โพธิ์พาด นวส. ปฏิบั...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 6 กรกฏาคม 2561 มีดังนี้

นายสมยศ. ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา. มอบหมายให้ นางสาวศิวพร. แสนสุทธวิจิตร นวส.ชำนาญการ ออกจัดอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 5 กรกฏาคม 2561 มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 5 กรกฏาคม 2561 นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้ นายพีระพงษ์ ฐานะวัน ผู้รับผิดชอบงานอบรมเกษตรกร โ...