เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

เข้าอบรมการถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ด การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการแปรรูปเห็ด โครงการส่งเสริมและพัฒนา

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้ นางสาวกรรณิกา แก้วนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นำเกษตรกรอำเ...

ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการผลิตข้าวอินทรีย์ปี 2560 และโครงการนาแปลงใหญ่ ปี 2560

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา พร้อมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการผลิตข้า...

ปลูกต้นทานตะวัน ต้นดาวเรือง ต้นดอกไม้สีเหลือง บริเวณสวนหย่อมอาคารที่ว่าการอำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อม

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา และ อาสาสมัครเกษตรกรหม...

การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๐

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต...

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา นางพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้ นายพีระพงษ์ ฐานะ

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้ มอบหมายให้ นายพีระพงษ์ ...

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา จัดประชุมอาสมัครเกษตรหมู่บ้านประจำเดือน มิถุนายน และปรึกษาหารือ เพื

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวศิวพร แสนสุทธวิจิต...

ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลาและวางแผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี( Field Day)

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา โดย นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา ประชุมเจ้าหน้าที่ ( DM) เพื่อชี้แจงวางแผนการปฎิบัติงานและ...

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา นำโดย นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุม และวางแผนการปฏิบัติงานประ...

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจรจังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๐ โดยมีเจ้าหน้าที่ถ่...

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายอัฐพล แก้วหานาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มศักยภาพคนรุ่นใหม่อนาคตกรมส่งเสร...