เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

บุคลากร

 

 

 


นายสมยศ  ตุ้มทอง
เกษตรอำเภอโนนศิลา

 

 

     
                                                                                      
        นางสาวศิวพร แสนสุทธวิจิตร                                  นายพีระพงษ์  ฐานะวัน
  รับผิดชอบตำบลหนองปลาหมอ ตำบลโนนศิลา              รับผิดชอบตำบล บ้านหัน
                   093 3261645                                               093 3261643

                  

                 นางสาวกรรณิกา แก้วนาค                                 นางสาวรัชดาภรณ์  โพธิ์พาด
        รับผิดชอบตำบลโนนแดง ตำบลเปือยใหญ่                    รับผิดชอบ ตำบลโนนศิลา
                   095 6235988                                                     083 9551445  นางสาวฐิติพร สุขกะ
เจ้าพนักงานธุรการ
092 7717311


นางสาวพีรดา มะสีกา
13 กรกฎาคม 61 16:18:30