เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

บุคลากร

 

อัตรากำลัง
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา
 

นายสมยศ  ตุ้มทอง
เกษตรอำเภอโนนศิลา
098 2352507
 

    

        นางสาวศิวพร แสนสุทธวิจิตร                                   นายพีระพงษ์  ฐานะวัน
            นวส.ชำนาญการ                                                    นวส.ชำนาญการ
      รับผิดชอบตำบลหนองปลาหมอ                                   รับผิดชอบตำบลบ้านหัน
           098 8479887                                                        093 3261643

       

        น.ส.กรรณิกา แก้วนาค                                             น.ส.รัชดาภรณ์  โพธิ์พาด
           นวส.ปฏิบัติการ                                                        นวส.ปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลโนนแดง ตำบลเปือยใหญ่                           รับผิดชอบตำบลโนนศิลา
             095 6235988                                                      083 9551445 

                                        
                                                         น.ส.ฐิติพร สุขกะ
                                                         เจ้าพนักงานธุรการ   
                                                          086  4691445

                                      

                                                       น.ส.พีรดา มะสีกา
                                                   พนักงานจ้างเหมาบริการ     
                                                      083 6987637                  

----- ยังไม่มีข้อมูล -----