เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

บุคลากร

 

อัตรากำลัง
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา
 

นายสมยศ  ตุ้มทอง
เกษตรอำเภอโนนศิลา
098 2352507
 

   

               นายพีระพงษ์  ฐานะวัน
                 นวส.ชำนาญการ
          รับผิดชอบตำบลบ้านหัน ตำบลหนองปลาหมอ
                 093 3261643

       

        น.ส.กรรณิกา แก้วนาค                                             น.ส.รัชดาภรณ์  โพธิ์พาด
           นวส.ชำนาญการ                                                        นวส.ปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลโนนแดง ตำบลเปือยใหญ่                           รับผิดชอบตำบลโนนศิลา
             095 6235988                                                      083 9551445 

                                        
                                                         น.ส.ฐิติพร สุขกะ
                                                         เจ้าพนักงานธุรการ   
                                                          086  4691445

                                      

                                                       น.ส.พีรดา มะสีกา
                                                   พนักงานจ้างเหมาบริการ     
                                                      083 6987637                  

----- ยังไม่มีข้อมูล -----