เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

บุคลากร

 

 

 

 

อัตรากำลัง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา
อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น

นางเพ็ญศรี  มีทองหลาง
เกษตรอำเภอโนนศิลา

 

   

นางสาวศิวพร แสนสุทธวิจิตร
นักวิชาการส่งเสริมเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบ ตำบลหนองปลาหมอ

 


นายอัฐพล  แก้วหานาม
นักวิชาการส่งเสริมเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบ ตำบลเปือยใหญ่ ตำบลโนนศิลา

 

 


นายพีระพงษ์  ฐานะวัน
นักวิชาการส่งเสริมเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบ ตำบลบ้านหัน

 

 


นางสาวกรรณิกา  แก้วนาค
นักวิชาการส่งเสริมเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบ ตำบลโนนแดง

 

นางสาวฐิติพร สุขกะ
เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

นางสาวพีรดา  มะสีกา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

6 มิถุนายน 60 14:17:48