เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลทั่วไป

คำขวัญอำเภอโนนศิลา

 


... โนนศิลาถิ่นน่าอยู่     แก้วกู่ชัยมงคลคู่เมือง
ลือเลื่องเสมาหินยุคทวารวดี   มากมีผักปลอดสาร
นมัสการหลวงปู่ชม    แหล่งอุดมป่าโคกห้วยทราย


 

                   

                          

                            นายอดิเรก  ใหม่มงคล
                             นายอำเภอโนนศิลา         


 

อำเภอโนนศิลา มีทั้งหมด  5 ตำบล  46  หมู่บ้าน  1  เทศบาล ดังนี้

 - เทศบาลตำบลโนนศิลา
- ตำบลโนนศิลา            มี   7 หมู่บ้าน
- ตำบลหนองปลาหมอ    มี   8  หมู่บ้าน
- ตำบลบ้านหัน             มี  16  หมู่บ้าน
- ตำบลเปือยใหญ่         มี    8  หมู่บ้าน
- ตำบลโนนแดง           มี    7  หมู่บ้าน

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบ้านไผ่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอ
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหนองสองห้องและอำเภอพล
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอชนบท

 

ประวัติ

     ท้องที่อำเภอโนนศิลาเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบ้านไผ่ ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอโนนศิลา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ปีเดียวกัน และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอโนนศิลา โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน

 

อาชีพสำคัญ

     ประชากรส่วนมากประกอบอาชีพทำไร่ ที่สำคัญคือ ข้าวเหนียวมันสำปะหลัง อ้อย อาชีพเสริมคือ เลี้ยงไหม และปลูกผัก

 

ของที่ระลึก

     - ว่าวที่ขายตามท้องถนนในช่วงฤดูหนาว
     - น้ำผึ้งที่มีทั้งน้ำผึ้งป่าและน้ำผึ้งเลี้ยง
     - ผ้าไหมทอมือ

19 พฤศจิกายน 61 15:08:38