เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๐


หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

๑. เกษตรกรรรายเดิม/แปลงเดิม
   แจ้งที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง/อาสาสมัคร
   เกษตร (อกม.)พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
๒. เกษตรกรรายเดิมเพิ่มแปลงใหม่/รายใหม่แจ้งที
   สำนักงานเกษตรอำเภอที่ทำกิจกรรมการเกษตรที่ตั้ง
   อยู่ หากมีแปลงอยู่หลายอำเภอ ที่สำนักงาน
   เกษตรอำเภอ ที่ตั้งแปลงหลัก
   พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หลักฐาน
   แสดงการถือครองที่ดินตัวจริง
   หรือสำเนาที่มีการรับรองสำเนาจากผู้ครอบครอง
   ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ สามารถเรียกหลักฐานอื่น ๆ 
   เพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม)
   กรอบระยะเวลาการขึ้น ทะเบียนเกษตรกร
  
ชนิดพืช : ข้าว  อ้อย  มันสำปะหลัง 
   รับขึ้นทะเบียนหลังปลูก  ๑๕ - ๖๐ วัน
   
   สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
   สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา
   อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 
   โทร. ๐๔๓  ๒๘๑  ๓๐๘

           

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามงานโครงการพัฒนาศักยภาพพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน ปี 2560

ภาระกิจกสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา มีดังนี้ วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศ...

ประชุมประจำเดือน

ภาระกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา/ประชุมประจำเดือน วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง...

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ฯ และประเมินเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา มีดังนี้ วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. ได้รับการตรวจติดตามก...

ติดตามและประเมิลผลโครงการก้อนเห็ดเพื่อชุมชนตำบลเปือยใหญ่ ภายใต้โครงโครงการ 9101 ตามรอยเท่าพ่อฯ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา มีดังนี้ วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น นายอัฐพล แก้วหานาม นว...

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่และผู้จัดการแปลงใหญ่ ปี60

ภาระกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา มีดังนี้ วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00น นายอัฐพล แก้วหานาม นว...

โครงการก้อนเห็ดเพื่อชุมชนตำบลเปือยใหญ่ ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา มีดังนี้ วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 06.30 น นายอัฐพล แก้วหานาม นั...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...