เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 - 30 มกราคม 2561  อย่าลืมต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนนะคะ
 

ขั้นตอน การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2561
1.   ต้องมาแจ้งความประสงค์ดำนินกิจการต่อ  (ยื่นแบบ สวช.03)  ระหว่าง
      วันที่ 1 - 30 มกราคม 2561
2.  สำนักงานเกษตรอำเภอ ออกหนังสือแจ้งเตือนต่อทะเบียน (กรณีไม่มา
     ยื่นต่อทะเบียน 2 ปีติดต่อกัน)   ภายในเดือนภุมภาพันธ์ 2561
3.  วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เมื่อได้รับหนังสือแจ้งเตือน
     ให้มายื่นต่อทะเบียนภายใน 30  วัน ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน  2561
4.  กรณีแจ้งเตือนแล้วไม่มายืนต่อทะเบียนวิสาหกิจในเวลาที่กำหนด
     วิสากิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จะุถูกเพิกถอนทะเบียนและ
     ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน

เอกสารที่ใช้ยื่นต่อทะเบียนวิสากิจชุมขน

แบบฟอร์ม
1.  แบบคำขอดำเนินกิจการต่อ ( แบบ สวช.03)
2.  แผนประกอบการ
3.  ผลการดำเนินงาน
4.  แบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย

เอกสารหลักฐาน
1.  หนังสือแสดงการจดทะเบียน (ท.ว.ช.2.)
2.  เอกสารสำคัญแสดงการดำเนินกิจการ (ท.ว.ช.3)
3.  สำเนาบัตรประชาชนผู้ยื่นแบบ
4.  หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทนวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายฯ
5.  บันทึกแจ้งความ (กรณี ท.ว.ช./ท.ว.ช.3  สูญหาย)
6.  ข้อบังคับหรือข้อตกลงร่วมของสมาชิก

 

           

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันพฤหั...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันพุธท...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 12 ม.ค 2561 นางณัฐนันท์ อุทัยชัย นวส.ชำนาญการ รักษาการใน ต...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา มีดังนี้ วันที่11-12 มกราคม 2561 ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลามีดังนี้ วันที่ 10 มกราคม 2561 1.เวล...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...