เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๐


หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

๑. เกษตรกรรรายเดิม/แปลงเดิม
   แจ้งที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง/อาสาสมัครเกษตร
   อกม.)พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
๒. เกษตรกรรายเดิมเพิ่มแปลงใหม่/รายใหม่แจ้งทีสำนักงาน
   เกษตร อำเภอที่ทำกิจกรรมการเกษตรที่ตั้งอยู่
   หากมีแปลงอยู่หลายอำเภอ ยื่นที่สำนักงาน
   เกษตรอำเภอ ที่ตั้งแปลงหลัก
   พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หลักฐาน
   แสดงการถือครองที่ดินตัวจริง
   หรือสำเนาที่มีการรับรองสำเนาจากผู้ครอบครอง
   ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ สามารถเรียกหลักฐานอื่น ๆ 
   เพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม)
   กรอบระยะเวลาการขึ้น ทะเบียนเกษตรกร
  
ชนิดพืช : ข้าว  อ้อย  มันสำปะหลัง 
   รับขึ้นทะเบียนหลังปลูก  ๑๕ - ๖๐ วัน
   
   สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
   สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา
   อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 
   โทร. ๐๔๓  ๒๘๑  ๓๐๘

           

 

ข่าวสารและกิจกรรม

เข้าอบรมการถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ด การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการแปรรูปเห็ด โครงการส่งเสริมและพัฒนา

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้ นางสาวกรรณิกา แก้วนาค...

ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการผลิตข้าวอินทรีย์ปี 2560 และโครงการนาแปลงใหญ่ ปี 2560

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโ...

ปลูกต้นทานตะวัน ต้นดาวเรือง ต้นดอกไม้สีเหลือง บริเวณสวนหย่อมอาคารที่ว่าการอำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อม

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าท...

การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๐

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดงานวันถ่ายทอด...

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา นางพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้ นายพีระพงษ์ ฐานะ

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษต...

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา จัดประชุมอาสมัครเกษตรหมู่บ้านประจำเดือน มิถุนายน และปรึกษาหารือ เพื

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอ...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...