เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๐


หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

๑. เกษตรกรรรายเดิม/แปลงเดิม
   แจ้งที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง/อาสาสมัคร
   เกษตร (อกม.)พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
๒. เกษตรกรรายเดิมเพิ่มแปลงใหม่/รายใหม่แจ้งที
   สำนักงานเกษตรอำเภอที่ทำกิจกรรมการเกษตรที่ตั้ง
   อยู่ หากมีแปลงอยู่หลายอำเภอ ที่สำนักงาน
   เกษตรอำเภอ ที่ตั้งแปลงหลัก
   พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หลักฐาน
   แสดงการถือครองที่ดินตัวจริง
   หรือสำเนาที่มีการรับรองสำเนาจากผู้ครอบครอง
   ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ สามารถเรียกหลักฐานอื่น ๆ 
   เพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม)
   กรอบระยะเวลาการขึ้น ทะเบียนเกษตรกร
  
ชนิดพืช : ข้าว  อ้อย  มันสำปะหลัง 
   รับขึ้นทะเบียนหลังปลูก  ๑๕ - ๖๐ วัน
   
   สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
   สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา
   อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 
   โทร. ๐๔๓  ๒๘๑  ๓๐๘

           

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผล "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตร

ภาระกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอ มีดังนี้ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอโ...

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 16 สิงหาคม 2560 มีดังนี้

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้นายชินกร แก่นคง ป...

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 16 สิงหาคม 2560 มีดังนี้

วันที่16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. คณะทำงานติดตามโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อฯ ชุดตำบลหนองปลาหมอนำโดย...

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 10 สิงหาคม 2560 มีดังนี้

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 10 สิงหาคม 2560 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบปัจจัยการ...

มอบปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

ภาระกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเ...

เปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ชุมชนตำบลบ้านห้น อำเภอโนนศิลา จัดงานเปิดตัวโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ของชุมชนตำบ...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...