เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๐


หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

๑. เกษตรกรรรายเดิม/แปลงเดิม
   แจ้งที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง/อาสาสมัคร
   เกษตร (อกม.)พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
๒. เกษตรกรรายเดิมเพิ่มแปลงใหม่/รายใหม่แจ้งที
   สำนักงานเกษตรอำเภอที่ทำกิจกรรมการเกษตรที่ตั้ง
   อยู่ หากมีแปลงอยู่หลายอำเภอ ที่สำนักงาน
   เกษตรอำเภอ ที่ตั้งแปลงหลัก
   พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หลักฐาน
   แสดงการถือครองที่ดินตัวจริง
   หรือสำเนาที่มีการรับรองสำเนาจากผู้ครอบครอง
   ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ สามารถเรียกหลักฐานอื่น ๆ 
   เพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม)
   กรอบระยะเวลาการขึ้น ทะเบียนเกษตรกร
  
ชนิดพืช : ข้าว  อ้อย  มันสำปะหลัง 
   รับขึ้นทะเบียนหลังปลูก  ๑๕ - ๖๐ วัน
   
   สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
   สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา
   อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 
   โทร. ๐๔๓  ๒๘๑  ๓๐๘

           

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ออกสุ่มและตรวจวัดผลผลิตข้าวแปลงเรียนรู้ เทคโนโลยีการผลิตข้าว

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา มีดังนี้ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายพีระพงษ์ ฐ...

เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอา

ภารกิจสำนกังานเกษตรอำเภอโนนศิลา มีดังนี้ วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. นางณัฐนั...

เข้ารับฟังเพื่อชี้แจงและวางแผนการ ปฏิบัติงานโครงการ ปี 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา มีดังนี้ วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น. นางณัฐนั...

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม "บุญกุ้มข้าวใหญ่โนนศิลา ประจำปี 60 และโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา มีดังนี้ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นางณัฐนันท์ อุทั...

ประชุมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์ชัย สุขโชคพานิช นายอำเภอโน...

ประชุมประจำเดือน เพื่อแจ้งแผนการดำเนินงาน และติดตามงานโครงการต่างๆ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 31 ตุลาคม 2560 นางณัฐนันท์ อุทัยชัย รักษาราชการในตำแหน่งเก...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...