เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ครั้งที่ 21 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ครั้งที่ 20 วันที่ 19 พฤษภาคม 2563

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ประจำวันจันทร์ ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ครั้งที่ 19 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

เวลา 14.00 น. นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโนนศิลา เข้าร่วมประช...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ครั้งที่ 18 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

เวลา 10.00 น. นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา ร่วมเตรียมงานกิจกรรมการเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา โ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ครั้งที่ 17 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ประจำวันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 1) เวลา 09.00 น. นายสมยศ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ครั้งที่ 16 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นางสาวรัชดาภรณ์ โพธิ์พาด นักวิชาการส่...

more...

การเตือนการระบาด

 

 

 

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...

 

วิดีทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา

   

     


 
 

 

 

 

แนะนำ ศพก.อำเภอโนนศิลา 

องค์ความรู้สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลีการเกษตร (Filed Day) 

โครงการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย สนง.เกษตรอำเภอโนนศิลา

เห็ดเงินล้านสร้างฝัน
สนง.เกษตรอำเภอโนนศิลา

สร้างรายได้ให้มั่นคง เสริมชุมชนให้เข้มแข็ง อำเภอโนนศิลา