เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๐


หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

๑. เกษตรกรรรายเดิม/แปลงเดิม
   แจ้งที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง/อาสาสมัคร
   เกษตร (อกม.)พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
๒. เกษตรกรรายเดิมเพิ่มแปลงใหม่/รายใหม่แจ้งที
   สำนักงานเกษตรอำเภอที่ทำกิจกรรมการเกษตรที่ตั้ง
   อยู่ หากมีแปลงอยู่หลายอำเภอ ที่สำนักงาน
   เกษตรอำเภอ ที่ตั้งแปลงหลัก
   พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หลักฐาน
   แสดงการถือครองที่ดินตัวจริง
   หรือสำเนาที่มีการรับรองสำเนาจากผู้ครอบครอง
   ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ สามารถเรียกหลักฐานอื่น ๆ 
   เพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม)
   กรอบระยะเวลาการขึ้น ทะเบียนเกษตรกร
  
ชนิดพืช : ข้าว  อ้อย  มันสำปะหลัง 
   รับขึ้นทะเบียนหลังปลูก  ๑๕ - ๖๐ วัน
   
   สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
   สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา
   อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 
   โทร. ๐๔๓  ๒๘๑  ๓๐๘

           

 

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการ ส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็ม ประจำปีงบประมาณ2560 โดย อบต. หนองปลาหมอ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ดังนี้ วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 นางสาวศิวพร แสนสุทธวิจิตร นักวิชา...

จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 20 กรกรฏาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา โดยนางเพ็ญศรี ...

จัดอบรมการทำบัญชีโครงการฯ และพิธีลงนามในสัญญายืมเงิน โครงการ 9101

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ดังนี้ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา เวลา 9....

ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อวางแผนการทำงานประจำสัปดาห์

วันที่จันทร์ที่ 17 กรกฎคม 2560 ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา เวลา 10.00น. นางเพ็ญศรี มีทองหลา...

จัดเวทีชุมชนชี้แจงและทำความเข้าใจโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนา การเกษตรอ

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ทั้ง 5 ตำบล 6 ชุมชน จัดเวทีชุมชนชี้แจงและทำค...

มอบปัจจัยการผลิตเห็ด โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการงบประมาณรายจ่ายเ

ภารกิจวันนี้ของสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา เวลา ...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...